ĐIỀU KHOẢN VÀ DỊCH VỤ

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý những điều khoản sau:

1. Chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

2. Để có đủ năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Đảm bảo rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn (hoặc những người có liên quan) là hoàn toàn chính xác.

4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị, phân biệt chủng tộc, tài liệu bất hợp pháp, khiêu khích thông qua trang web này.

6. Không sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

Quyền sử dụng sàn giao dịch datdainhacua.vn có hiệu lực đến khi bị chấm dứt hoặc khi bạn KHÔNG tuân thủ bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào của qui định chung này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không cần thông báo với bạn về sự chấm dứt này.